Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé

Ví dụ:

  • Bạn mua hàng CS:GO và thanh toán vào ngày 15/03, bạn sẽ nhận hàng lúc 15h ngày 23/03 (tức là vào 15h của ngày thứ 8 tính từ lúc bạn thanh toán)
  • Bạn mua hàng Dota 2 và thanh toán vào ngày 12h 15/03, bạn sẽ nhận hàng lúc 14h ngày 22/03 (tức là đúng 7 ngày kể từ lúc thanh toán)