Points Shop

Points Shop

Bên mình có bán Points dùng để mua item trên Points Shop Steam:

https://store.steampowered.com/points/shop

Point nhận qua hình thức give award sẽ về tài khoản bạn sau 14 ngày, yêu cầu bạn phải biết upload Screenshot trên Steam.