Shivshell Crawler

Bạn cần trợ giúp?

Lưu ý: Vì chính sách của Steam, thời gian giao hàng (trừ hàng gift once) là 7 ngày nhé.

Chỉ có thể nhận từ mở Sculptor’s Pillar 2015, chưa có hàng bán lẻ.
Sau 24/10 sẽ có hàng bán lẻ bên ngoài.

ITEMS TƯƠNG TỰ