Shards of Exile

Bạn cần trợ giúp?

Nhận đc từ mở Trove Carafe 2015

Sau 01/012 sẽ có hàng bán lẻ bên ngoài.

ITEMS TƯƠNG TỰ