Jewel of Aeons

Bạn cần trợ giúp?

Lưu ý: Vì chính sách của Steam, thời gian giao hàng (trừ hàng gift once) là 7 ngày nhé.

Chỉ có thể nhận được từ mở Immortal Treasure II 2015.
Sau 31/08 sẽ có hàng bán lẻ bên ngoài.

ITEMS TƯƠNG TỰ