Flowering Shade Đã Infuser (Vũ Khí và Head)

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, tất cả item Dota 2 (Trừ hàng Gift Once) sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày nhé :(

Nhận được từ mở Tribute of the Piercing Beak.

ITEMS TƯƠNG TỰ