Black Nihility

Bạn cần trợ giúp?

Lưu ý: Vì chính sách của Steam, thời gian giao hàng (trừ hàng gift once) là 7 ngày nhé.

Item nhận được từ việc mở Immortal Treasures I.

Có hàng bán lẻ sau ngày 31/08/2015.

ITEMS TƯƠNG TỰ