Ursa

Dipper the Destroyer (Có hàng vào tháng 09/2021)

Dipper the Destroyer (Có hàng vào tháng 09/2021)

Hunter of the Crystal Drift

Hunter of the Crystal Drift

280.000 ₫

Scale of the Razorwyrm

Scale of the Razorwyrm

5.000 ₫

Scale of the Razorwyrm Đã Unlock

Scale of the Razorwyrm Đã Unlock

50.000 ₫

Ferocious Heart

Ferocious Heart

50.000 ₫

Ferocious Heart Đã Infuser (Giá Liên Hệ)

Ferocious Heart Đã Infuser (Giá Liên Hệ)

Swift Claw

Swift Claw

280.000 ₫

Redwood Claws

Redwood Claws

70.000 ₫

Radiant Protector

Radiant Protector

5.000 ₫

Cryogenic Embrace

Cryogenic Embrace

5.000 ₫