Silencer

Aspect of Oscilla (Có hàng vào tháng 09/2021)

Aspect of Oscilla (Có hàng vào tháng 09/2021)

Order of the Silvered Talon

Order of the Silvered Talon

25.000 ₫

Hush of Eternal Night

Hush of Eternal Night

375.000 ₫

Glaive of Oscilla

Glaive of Oscilla

80.000 ₫

Hazhadal Magebreaker

Hazhadal Magebreaker

7.500 ₫

Silent Edict Đã Infuser

Silent Edict Đã Infuser

70.000 ₫

Silent Edict

Silent Edict

5.000 ₫

Dam’arakan Muzzle

Dam’arakan Muzzle

110.000 ₫

Shield of Stillness

Shield of Stillness

5.000 ₫

Whirling Mind Slicer

Whirling Mind Slicer

5.000 ₫

Star of Silence

Star of Silence

5.000 ₫

Moon Whirl (Giá Liên Hệ)

Moon Whirl (Giá Liên Hệ)

Fan of Piercing Silence

Fan of Piercing Silence

5.000 ₫

Whisper of the Tribunal

Whisper of the Tribunal

5.000 ₫

Tools of the Final Utterance

Tools of the Final Utterance

10.000 ₫

The Hidden Talent

The Hidden Talent

5.000 ₫

Silent Champion

Silent Champion

5.000 ₫

Heirlooms of Aeol Drias

Heirlooms of Aeol Drias

5.000 ₫

Guardian of Silence

Guardian of Silence

5.000 ₫