Pugna

Chalice of Ix’yxa (Có hàng từ ngày 03/09/2020)

Chalice of Ix’yxa (Có hàng từ ngày 03/09/2020)

Taunt: Check This Out!

Taunt: Check This Out!

5.000 ₫

Narcissistic Leech

Narcissistic Leech

30.000 ₫

Draining Wight

Draining Wight

10.000 ₫

Tentacles of Nether Reach

Tentacles of Nether Reach

5.000 ₫

Ashborn Horns

Ashborn Horns

5.000 ₫

The Nether Grandmaster’s Robes

The Nether Grandmaster’s Robes

5.000 ₫

Oblivion Headmaster – Giá Liên Hệ

Oblivion Headmaster – Giá Liên Hệ

Nether Lord’s Regalia

Nether Lord’s Regalia

5.000 ₫