Pudge

Candy Cat

Candy Cat

45.000 ₫

Mindless Slaughter (Gift Once – Còn 4)

Mindless Slaughter (Gift Once – Còn 4)

100.000 ₫

The Abscesserator (Có hàng vào tháng 09/2021)

The Abscesserator (Có hàng vào tháng 09/2021)

Hunt of the Odobenus One

Hunt of the Odobenus One

27.500 ₫

Golden Scavenging Guttleslug

Golden Scavenging Guttleslug

230.000 ₫

Scavenging Guttleslug

Scavenging Guttleslug

15.000 ₫

Feast of Abscession

Feast of Abscession

475.000 ₫

Feast of Abscession (Full Unlock)

Feast of Abscession (Full Unlock)

600.000 ₫

Iron Hog

Iron Hog

20.000 ₫

Taunt: Skip to the Good Stuff!

Taunt: Skip to the Good Stuff!

75.000 ₫

The Ghastly Gourmand

The Ghastly Gourmand

25.000 ₫

Writ of the Royal Butcher

Writ of the Royal Butcher

65.000 ₫

Champion of Nurgle

Champion of Nurgle

7.500 ₫

Butcher’s Wake

Butcher’s Wake

25.000 ₫

Ripper’s Reel

Ripper’s Reel

100.000 ₫

Ripper’s Reel of the Crimson Witness (Giá Liên Hệ)

Ripper’s Reel of the Crimson Witness (Giá Liên Hệ)

Golden Ripper’s Reel (Giá Liên Hệ)

Golden Ripper’s Reel (Giá Liên Hệ)

Kinetic: Trapper’s Treachery

Kinetic: Trapper’s Treachery

35.000 ₫

Arms of the Bogatyr

Arms of the Bogatyr

5.000 ₫

Kinetic: Crow’s Feet

Kinetic: Crow’s Feet

25.000 ₫

Trang 1 / 3123