Juggernaut

Jagged Honor (Có hàng vào tháng 09/2020)

Jagged Honor (Có hàng vào tháng 09/2020)

The Path of Odocoeleus

The Path of Odocoeleus

70.000 ₫

Edge of the Lost Order

Edge of the Lost Order

12.500 ₫

Crimson Edge of the Lost Order – Giá Liên Hệ

Crimson Edge of the Lost Order – Giá Liên Hệ

Golden Edge of the Lost Order

Golden Edge of the Lost Order

27.500 ₫

Call of the Bladeform Legacy

Call of the Bladeform Legacy

17.500 ₫

Almond the Frondillo Unlock Red

Almond the Frondillo Unlock Red

80.000 ₫

Almond the Frondillo

Almond the Frondillo

60.000 ₫

Bladeform Legacy

Bladeform Legacy

500.000 ₫

Pilgrimage of the Bladeform Aesthete – Giá Liên Hệ

Pilgrimage of the Bladeform Aesthete – Giá Liên Hệ

Golden Fortune’s Tout

Golden Fortune’s Tout

75.000 ₫

Fortune’s Tout

Fortune’s Tout

10.000 ₫

Dashing Swordsman

Dashing Swordsman

15.000 ₫

Auspicious Dragon Sword

Auspicious Dragon Sword

15.000 ₫

Genuine Dragon Sword

Genuine Dragon Sword

60.000 ₫

Taunt: Sharp Blade

Taunt: Sharp Blade

25.000 ₫

Taunt: For Death and Honor

Taunt: For Death and Honor

30.000 ₫

Healing Ward of the Kuur-Ishiminari

Healing Ward of the Kuur-Ishiminari

5.000 ₫

Healing Fount of the Lost Isles

Healing Fount of the Lost Isles

5.000 ₫

Battle Banner of the Masked

Battle Banner of the Masked

90.000 ₫

Trang 1 / 3123