Bristleback

Barbarous Blades (Có hàng vào tháng 09/2022)

Barbarous Blades (Có hàng vào tháng 09/2022)

Surly Bogstomper

Surly Bogstomper

10.000 ₫

Beast of the Crimson Ring (Gift Once – Còn 2)

Beast of the Crimson Ring (Gift Once – Còn 2)

225.000 ₫

Blastforge Exhaler

Blastforge Exhaler

10.000 ₫

Blastforge Exhaler of the Crimson Witness (Giá Liên Hệ)

Blastforge Exhaler of the Crimson Witness (Giá Liên Hệ)

Charge of the Wrathrunner

Charge of the Wrathrunner

60.000 ₫

Piston Impaler

Piston Impaler

60.000 ₫

Rigwarl’s Spiny Demeanor

Rigwarl’s Spiny Demeanor

5.000 ₫

Thorned Mane

Thorned Mane

5.000 ₫

Breaking Emerald (Giá Liên Hệ)

Breaking Emerald (Giá Liên Hệ)

Heavy Barbed Armor

Heavy Barbed Armor

5.000 ₫

Emerald Frenzy

Emerald Frenzy

5.000 ₫

Debts of the Nightwatchman

Debts of the Nightwatchman

20.000 ₫