Thông tin liên hệ

0944.887.369

ID: 110045764

Solar Gyre (Có hàng vào tháng 09/2021)

Solar Gyre (Có hàng vào tháng 09/2021)

Golden Eye of Ix’yxa (Có hàng vào tháng 09/2021)

Golden Eye of Ix’yxa (Có hàng vào tháng 09/2021)

B.U.S.T.E.R (Gift Once – Còn 4)

B.U.S.T.E.R (Gift Once – Còn 4)

70.000 ₫

Stuntwood Symbiont (Gift Once – Còn 4)

Stuntwood Symbiont (Gift Once – Còn 4)

65.000 ₫

Eye of Ix’yxa (Gift Once – Còn 2)

Eye of Ix’yxa (Gift Once – Còn 2)

95.000 ₫

Rabid Watchcog (Gift Once – Còn 4)

Rabid Watchcog (Gift Once – Còn 4)

65.000 ₫

Sagas of the Cymurrin Sage (Gift Once – Còn 5)

Sagas of the Cymurrin Sage (Gift Once – Còn 5)

65.000 ₫

Perversions of the Bloodwhorl (Gift Once – Còn 4)

Perversions of the Bloodwhorl (Gift Once – Còn 4)

65.000 ₫

Immortal Treasure III 2020 (Có hàng vào 2021)

Immortal Treasure III 2020 (Có hàng vào 2021)

Combo 14 set thường Cache 2 + TA (Gift Once)

Combo 14 set thường Cache 2 + TA (Gift Once)

1.000.000 ₫

Combo 14 set thường Cache 2 (Gift Once – Còn 1)

Combo 14 set thường Cache 2 (Gift Once – Còn 1)

925.000 ₫

Radiant Conqueror (Gift Once – Còn 2)

Radiant Conqueror (Gift Once – Còn 2)

1.200.000 ₫

Claszureme Incursion (Gift Once – Còn 1)

Claszureme Incursion (Gift Once – Còn 1)

725.000 ₫

Steward of the Forbidden Chamber (Gift Once – Còn 5)

Steward of the Forbidden Chamber (Gift Once – Còn 5)

150.000 ₫

Master of the Searing Path (Gift Once – Còn 6)

Master of the Searing Path (Gift Once – Còn 6)

120.000 ₫

Blaze of Oblivion (Gift Once – Còn 5)

Blaze of Oblivion (Gift Once – Còn 5)

75.000 ₫

Secrets of the Celestial (Gift Once – Còn 7)

Secrets of the Celestial (Gift Once – Còn 7)

75.000 ₫

Blacksail Cannoneer (Gift Once – Còn 7)

Blacksail Cannoneer (Gift Once – Còn 7)

85.000 ₫

Wrath of the Fallen (Gift Once – Còn 1)

Wrath of the Fallen (Gift Once – Còn 1)

350.000 ₫

Crown of Calaphas (Gift Once – Còn 7)

Crown of Calaphas (Gift Once – Còn 7)

75.000 ₫

Random Trash Mythical

Random Trash Mythical

500 ₫

The Basher Blades

The Basher Blades

50.000 ₫

Random Trash Rare

Random Trash Rare

500 ₫

Bladeform Legacy

Bladeform Legacy

510.000 ₫

Jewel of Aeons

Jewel of Aeons

50.000 ₫

Sylvan Cascade

Sylvan Cascade

75.000 ₫

Muh Keen Gun

Muh Keen Gun

60.000 ₫

Iron Surge

Iron Surge

20.000 ₫

Weather Snow

Weather Snow

25.000 ₫

Moonfall

Moonfall

27.500 ₫

Hydrakan Latch

Hydrakan Latch

50.000 ₫

Black Nihility

Black Nihility

20.000 ₫

Vigil Signet

Vigil Signet

40.000 ₫

Weather Spring

Weather Spring

20.000 ₫

The Lightning Orchid

The Lightning Orchid

32.500 ₫

Peregrine Flight

Peregrine Flight

50.000 ₫

Searing Dominator

Searing Dominator

15.000 ₫

Bracers of the Cavern Luminar

Bracers of the Cavern Luminar

32.500 ₫

Magus Apex

Magus Apex

40.000 ₫

Cry of the Battlehawk

Cry of the Battlehawk

20.000 ₫