Tribute Upgrade Infuser – Fall Season 2015

Bạn cần trợ giúp?

Nhận được từ mở Tribute of the Piercing Beak.

Dùng để Upgrade style của một số item trong Tribute of the Piercing Beak.
Thông tin thêm có thể tham khảo tại đây.

 

ITEMS TƯƠNG TỰ