Zues

Tempest Revelation (Có hàng vào 09/2019)

Tempest Revelation (Có hàng vào 09/2019)

Bearing of the King Restored Đã Unlock

Bearing of the King Restored Đã Unlock

120.000 ₫

Bearing of the King Restored

Bearing of the King Restored

75.000 ₫

Tempest Helm of the Thundergod Bundle

Tempest Helm of the Thundergod Bundle

560.000 ₫

Taunt Heavenly Jump!

Taunt Heavenly Jump!

10.000 ₫

Righteous Thunderbolt

Righteous Thunderbolt

135.000 ₫