Shadow Shaman

Censer of Gliss (Có hàng vào 09/2019)

Censer of Gliss (Có hàng vào 09/2019)

Endowments of the Lucent Canopy

Endowments of the Lucent Canopy

300.000 ₫

Dancer of the Spiteful Eye Đã Infuser

Dancer of the Spiteful Eye Đã Infuser

340.000 ₫

Cauldron of Summons

Cauldron of Summons

5.000 ₫

Lamb to the Slaughter

Lamb to the Slaughter

130.000 ₫

Golden Lamb to the Slaughter

Golden Lamb to the Slaughter

1.900.000 ₫

The True Crow

The True Crow

10.000 ₫

The Mysterious Vagabond

The Mysterious Vagabond

10.000 ₫

Mystic Instruments of Tang-Ki

Mystic Instruments of Tang-Ki

10.000 ₫

Garb of Shades

Garb of Shades

60.000 ₫

Favors of the Shamanic Light

Favors of the Shamanic Light

10.000 ₫

Eki Spiritual Implements

Eki Spiritual Implements

10.000 ₫

Inscribed Serpent Wards Summoned

Inscribed Serpent Wards Summoned

5.000 ₫

Inscribed Shackled Enemies Killed

Inscribed Shackled Enemies Killed

5.000 ₫

Inscribed Hexed Enemies Killed

Inscribed Hexed Enemies Killed

5.000 ₫